برچسب: اطمینان

آیا برلیانس قابل اعتماد است؟!

باتوجه به اینکه برلیانس یک خودروی چینی است سخت است که به قطعات آن راحت اعتماد کرد اما در این خصوص یک تست بسیار مشکل ازاین خودرو گرفته شد
به گفته متخصصین این تست به گونه ای بود که چهار مسیر پرپیچ وخم و کوهستای و شهری و پر ترافیک را برای پیمودن این خودرو انتخاب کردیم این آزمون به قدر سخت بود که کمتر تستی با این شرایط گرفته میشود