برچسب: بلبرینگ خودروها

اطلاعاتی از بلبرینگ های رانشی غلتکی

بلبرینگ های رانشی غلتکی را که به آن بلبرینگ رولرتراست نیز می گویند در مواردی مورد استفاده قرار می دهند که بار های رانشی زیادی وجود داشته باشد .
بیشتر از این نوع بلبرینگ در جعبه دنده های خودروها استفاده می کنند .
برای مثال از این نوع بلبرینگ در گیربکس خودرو استفاده می کنند .