برچسب: منافع

حفظ نمودن منافع سهامداران اصلی ترن وظیفه ما می باشد

در طی مجمع عمومی سالیانه ای که تشکیل گردید آن افرادی که در زمینه سرمایه گذاری فعال بودند از خطوط تولید کمپانی پارس خودرو دیدن نمودند
معاون مالی و اقتصادی شرکت پارس خودرو خود بیان داشتند که هدف از این که اجازه این بازدید داده شده است این می باشد که می خواهند در میان دستاورد های کمپانی روند کمپانی و به کلی شرکت پارس خودرو و همچنین افراد فعال در بازار سرمایه گذاری و اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار این کمپانی تعامل و آشنایی ایجاد کنند